Magyarországi szakkollégiumok

A szakkollégiumok – bár elismerten komoly szerepet játszottak a politikai átalakulás folyamatában és az ellenzéki mozgalmakban – közéleti szerepvállalása a rendszerváltást követően szinte teljesen eltűnt, helyét mindinkább a tehetséggondozás vette át. A múltat jelentő korszakot hivatalosan az 1991-ben Zánkán tartott NYATA  zárta le, mely keretében létrehozták és elfogadták a szakmai fordulatként számon tartott Szakkollégiumi Chartát.

Az igény, hogy jól definiálható legyen a szakkollégium, mint fogalom a Charta létrehozásával egyidős. A 90-es évek elején a tagok a következő meghatározásban állapodtak meg: „A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, közösségformáló, autonóm intézmény, melynek célja társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelése“.

A politikai szerepvállalás elhagyásával és a kritériumrendszer kidolgozásával egy időben az intézmények „funkciója” és létrejöttének miértje is alapvetően megváltozott: az öntevékenység és a demokratikus működés értékei szerint a szakmaiság, a közösség, és a társadalmi érzékenység, társadalmi felelősségvállalás egymástól elválaszthatatlan pillérei mentén kezdték szervezni működésüket, hogy így válhassanak a felsőoktatási tehetséggondozás meghatározó helyszíneivé. Olyan környezet biztosítását tűzték ki célnak, mellyel garantálni tudták a kiemelkedően tehetséges hallgatók számára, hogy zavartalanul foglalkozhassanak saját szakmai fejlődésükkel. Az ilyen irányú törekvések kezdetben még csak intézményi szinten kezdtek el kibontakozni.

A kedvező feltételek – beleértve a magyarországi jogi háttér tisztázását is – a szakkollégiumok alapítási hullámát eredményezték: a 90-es évek első felében elkezdődő expanzió az évtized végére egyre dinamikusabb növekedést mutatott, miközben a frissen alapuló kollégiumok mind intézményi, mind képzési struktúráját tekintve a Rajk- és a Bibó Szakkollégium működését tekintették mintának. Megjelentek továbbá az első egyházi fenntartású szakkollégiumok – mint például a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium – és a felzárkóztató kollégiumok – roma szakkollégiumok – is.

A kezdeti fővárosi koncentrálódást felváltotta a teljes országra kiterjedő mozgalom.

A különböző küldetéstudattal rendelkező szakkollégiumokat a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma fogja össze. Célja ugyanis a köztük levő kapcsolat fenntartása, ápolása, az együttműködésekre való lehetőség megteremtése. Egyedüli jogot élvez a minősítési eljárás lebonyolítására, mely során ezen tudományos műhelyeknek lehetősége van elnyerni a „Minősített szakkollégium“ címet, ami egyúttal az InterKoll tagjai közé való felvételnyerést is jelenti. Az eljárás során a műhelyeknek több pontban kell alkalmasnak mutatkozniuk – például szakmai és tudományos életben való aktív részvételüket, az értelmiségi szocializációt és a kapcsolódó képzéseket kell igazolniuk – ennek elnyeréséhez. Abban az esetben, ha nem felelnek valamely kritériumnak ún. „Szakkollégiumi Ígéretekké“ válhatnak, illetve várniuk kell a következő év pályázati kiírásáig.

Kövess bennünket!

Események